Kierownik wypoczynku . Trwa nabór-zapisz się!

8.05.2024

Zostań kierownikiem wypoczynku !

 

 

Celem naszego kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie przez nich umiejętności i wiedzy w zakresie  planowania, organizacji pracy i prowadzenia bezpiecznego wypoczynku
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

Kierownikiem wypoczynku może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria :

 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat,
 • ukończone co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończone 18 lat.

Absolwent kursu posiada następujące umiejętności:

 • opracowuje program wypoczynku;
 • opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku;
 • Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 • Zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w tym
 • zapewnia uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych;
 • określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwauczestnikom wypoczynku;
 • nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku;dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku;
 • dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku;
 • dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu;
 • rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Najważniejsze informacje:

 • cena- 300 zł
 • czas trwania- 10 godzin
 • termin rozpoczęcia- 03 CZERWCA

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl